Τελική τιμή στο Skroutz.gr
arismelachroinos
(5 人评分) |394 位用户 | 来自
商店
|

概述
翻译

Αποποίηση ευθύνης: Η χρήση της συγκεκριμένης επέκτασης γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική σας ευθύνη. Ο δημιουργός δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν παραβιάσεις όρων χρήσης του skroutz.gr. Αυτή η επέκταση τρέχει μόνο στην ιστοσελίδα skroutz.gr και κάνει τα εξής δύο πράγματα: ● Πατάει πάντα και αυτόματα το κουμπί "Τελική τιμή" όταν βρίσκεστε σε κάποιο προϊόν. ● Κάνει τις πραγματικές τελικές τιμές μεγαλύτερες σε μέγεθος και bold. Η παρούσα επέκταση δε σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την εταιρία Skroutz.gr. I put a lot of time and effort making this free extension. If you enjoy it and you wish to support me, you can donate via this link: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=BTK97P92ZF29U

来自商店的评价 (0)

尚无人评价此扩展,查看 所有语言

留言

支持浏览器

适用于以下浏览器
内核要求
要求浏览器内核版本 ≥ 88

其他信息

文件类型
crx
版本
0.5 已同步至最新
更新日期
2022年3月27日 2年前
大小
36.48KiB
Manifest 版本
3
语言
查看全部1种支持的语言
权限
所属类别
开发者